Loading...
Domov 2019-09-06T11:59:10+01:00

Značné spoločenské, prírodné i technologické zmeny si vyžadujú komplexnejšie riešenia v oblasti produkcie a distribúcie, ale aj citlivejší prístup človeka k prírode. To všetko sa deje v podmienkach rastúcej konkurencie a čoraz vyšších požiadaviek zákazníkov. Podniky sa usilujú rozvíjať výrobu a služby spolu so zabezpečením udržateľnosti podnikania, čo prináša výzvy, ktorým musia čeliť. Ide o nové spôsoby, ako zlepšiť organizačné a riadiace procesy, ktorých cieľom je udržanie sa na konkurenčných trhoch. Podniky uplatňujú optimalizačné riešenia a využívajú príležitostí zabezpečenia rozvoja a dlhodobej konkurenčnej schopnosti v globálnom prostredí. Kvalitatívne zmeny priemyselnej politiky prispievajú k lepšej produkcii a zároveň šetreniu životného prostredia a zvyšovaniu bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov.

Dopady uvedených zmien sa v podnikov prejavujú nielen navonok napr. v tovaroch a službách, celkovom imidži podniku, ale aj dovnútra napr. v prístupoch k riadeniu procesov s dôrazom na podnikové financie, ľudské zdroje a tvorbu marketingových stratégií. Komplexnosť podnikového prostredia otvára priestor na skúmanie a diskusiu o aktuálnom stave podnikových činností a ich budúcom vývoji. Efektívne využívanie zdrojov a naplnenie podnikového poslania v súčasnej intenzite konkurencie je náročné. Predpokladom toho je rast produktivity práce, orientácia na inovácie, pretože znižovanie materiálovej a energetickej náročnosti patrí medzi piliere súčasnej priemyselnej politiky.

7. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie je rozdelený do 2 sekcií:

  1. Procesné a finančné riadenie
  2. Výrobné manažérstvo

Nové termíny!!!

Vyplnenie prihlášky a zaslanie abstraktu – do 13.09.2019

Akceptácia prihlásenia – do 13. 09. 2019

Zaslanie príspevku – do 27. 09. 2019

Úhrada poplatkov – do 13. 09. 2019

Partneri konferencie:

Organizátori konferencie

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Slovenská republika – http://phf.euba.sk

Nadácia prof. Ing. Júliusa Pázmana – Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Slovenská republika – https://phf.euba.sk/fakulta/strediska/nadacia-prof-ing-j-pazmana

Nadácia profesora Čolláka – Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Slovenská republika – https://phf.euba.sk/fakulta/pedagogicke-pracovisko-michalovce/nadacia-profesora-collaka

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Poľská republika – https://www.pwste.edu.pl/

Politechnika Lubelska, Wydzial Zarządzania, Katedra Marketingu, Poľská republika – http://wz.pollub.pl/pl/katedry/katedra-marketingu

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wydział Zarządzania, Poľská republika https://wz.prz.edu.pl/

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej https://www.ka.edu.pl/ziks/

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie – https://www.ka.edu.pl/nob/

Konferencia sa koná pod záštitou dekana Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc.

Pozvánka na konferenciu

Pozvánka na konferenciu MTS

Stiahnuť

Zaujalo Vás to?

Neváhajte a aktívne sa zapojte do konferencie

Stačí len vyplniť prihlášku

Vyplniť prihlášku