O konferencii

O konferencii 2019-07-08T09:39:16+01:00

Cieľom konferencie je podať ucelený prehľad o vedecko-technickom výskume týkajúcom sa pravidiel a stimulov, či manažérskych postupov, ktoré prispejú k celkovej udržateľnosti rozvoja. Budeme skúmať a diskutovať súčasnú situáciu európskej hospodárskej praxe, progresívnych technických a systémových inovácií v priemysle, podnikovom hospodárstve a výrobnom manažérstve, ako odozvu na medzinárodné, európske strategické rozvojové dokumenty (najmä EURÓPA 2020, HORIZONT 2020, Udržateľná produkcia a zelený rast) a implementáciu najlepších dostupných techník a technológií (BATT), ktoré indikujú rozvojové trendy výskumu a vývoja, modernizáciu vedeckej infraštruktúry a zlepšenie celkových podmienok pre výskum a vývoj v procesnom a finančnom riadení a vo výrobnom manažérstve.

Zámerom konferencie je, vychádzajúc z analýzy aktuálneho stavu problematiky na Slovensku a vo vyspelom zahraničí, rozšíriť poznanie v teórii, vede a výskume, metodológii a praxi. Dôraz v rámci jednotlivých sekcií medzinárodnej vedeckej konferencie bude položený na zvýšenie konkurencieschopnosti založenej na znižovaní nákladov predovšetkým vďaka zavádzaniu inteligentných výrobných systémov, flexibilite a inováciám výrobkov.

Medzinárodná vedecká konferencia so zahraničnou účasťou vytvorí diskusnú platformu spoločenstva vedeckopedagogických a výskumných pracovníkov univerzít, vysokých škôl a ústavov, ako aj odborníkov z podnikovej praxe. Vítaní sú vysokoškolskí študenti rovnakých a príbuzných študijných programov. Širšia spoločná platforma prispeje k napĺňaniu myšlienky zmysluplnej spolupráce teórie s praxou, skvalitneniu študijných programov vysokých škôl, networkingu a vzájomnému pozitívnemu inšpirovaniu odborníkov z praxe, vedeckých, pedagogických pracovníkov, doktorandov a študentov.