Príspevok

Príspevok 2019-10-01T21:01:38+01:00

Zborník abstraktov vedeckých príspevkov bude zostavený z abstraktov spracovaných v príslušnej šablóne  a zaslaných na e-mail info.mtsconference@gmail.com do 13. 09. 2019 ako výstup z konferencie ku dňu jej začiatku dňa 03. 10. 2019. Zborník abstraktov vedeckých príspevkov na USB kľúči obdrží každý registrovaný účastník konferencie počas registrácie.

Stiahnuť šablónu abstraktu TU

Zborník vedeckých príspevkov bude zaslaný hlavnému (prvému uvedenému) autorovi na ním uvedenú korešpondenčnú adresu počas registrácie. Po skúsenostiach z minulých ročníkov organizátori konferencie prosia autorov o informáciu o prípadnej zmene korešpondenčnej adresy.

Autormi jedného príspevku môžu byť maximálne 4 autori, pričom každý autor môže byť spoluautorom maximálne 2 príspevkov a len jedenkrát ako hlavný (prvý uvedený) autor.

Jazyk príspevku: anglický

Požadovaný rozsah príspevku: 5 strán

Je vhodné, aby príspevok obsahoval najmenej 5 citácií príspevkov nachádzajúcich sa v databázach WoS, Scopus atď.

Rokovacie jazyky konferencie: slovenský, český, ukrajinský, poľský a anglický

Stiahnuť šablónu príspevku TU

Vedecké príspevky spĺňajúce vedeckú úroveň a formálne parametre stanovenej šablóny je potrebné zaslať najneskôr do 27. 09. 2019 elektronicky na e-mail konferencie info.mtsconference@gmail.com

*Programový a organizačný výbor konferencie si vyhradzuje právo vyradiť tie príspevky, ktoré nebudú na základe recenzného konania zodpovedať všeobecným zásadám publikovania a zameraniu konferencie.

Autorom najkvalitnejších príspevkov bude navrhnuté ich publikovanie v prestížnom vedeckom časopise.

Publikovanie príspevku v zborníku vedeckých príspevkov je podmienené osobnou alebo posterovou prezentáciou príspevku, resp. prezentáciou príspevku cez telemost, úhradou poplatkov a úspešným recenzným konaním.

Šablóna posteru TU

Ak ste sa rozhodli pre posterovú prezentáciu Vášho príspevku, tak váš POSTER, spracovaný podľa šablóny, zašlite na konferenčný e-mail: info.mtsconference@gmail.com do 30.09.2019.