MTS 2023

Partnermi 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „MARKETING MANAŽMENT, OBCHOD, FINANČNÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA 2023“ (Akronym MTS 2023) boli: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Slovenská republika, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská republika a Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Poľsko. Konferencia prebiehala v dňoch 21. – 22. 09. 2023 (Košice, SR) a dňa 23. 09. 2023 (Tarnobrzeg, PL) pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., a dekana Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach,
dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc.

MTS 2018

Organizátormi 6. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „MARKETING MANAŽMENT, OBCHOD, FINANČNÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA 2018“ (Akronym MTS 2018) boli: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Slovenská republika, Centrum rozvoja PHF, o. z. a Ekonomická fakulta Užhorodskej národnej univerzity, Ukrajina. Konferencia prebiehala v dňoch 17. – 18. 05. 2018 (Košice, SR) a dňa 19. 05. 2018 (Užhorod, UA) pod záštitou dekana Podnikovohospodárskej fakulty so sídlom v Košiciach, Ekonomickej univerzity v Bratislave, doc. RNDr. Zuzany Hajduovej, PhD. Na 6. ročník konferencie bolo prihlásených 56 príspevkov od autorov zo Slovenskej republiky a jej troch susedných štátov: Česká republika, Poľská republika a Ukrajina. Konferencie sa osobne zúčastnilo spolu 72 vedecko-pedagogických pracovníkov vysokých škôl vrátane doktorandov z domova a zahraničia, ktorým boli odovzdané certifikáty o účasti na konferencii, rovnako ako aj aktívnym účastníkom formou posterovej prezentácie. Rokovacími jazykmi konferencie boli: slovenský, český, anglický, poľský a ukrajinský jazyk. Výstupmi konferencie bol slovensko-anglický Zborník abstraktov (Conference Proceeding of Abstracts), recenzovaný zborník vedeckých príspevkov „PRODUCTION MANAGEMENT AND BUSINESS DEVELOPMENT“ (Proceedings of the International Conference on Marketing Management, Trade, Financial and Social Aspects of Business (MTS 2018), May 17-19, 2018, Košice, Slovak Republic and Uzhhorod, Ukraine), ktorý vydalo vydavateľstvo CRC Press / Balkema, Taylor & Francis Group, Holandsko.

MTS 2017

Organizátormi 5. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „MARKETING MANAŽMENT, OBCHOD, FINANČNÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA 2017“ boli: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Slovenská republika, Nadácia prof. Ing. Júliusa Pázmana, Košice, Slovenská republika a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Poľská republika v spolupráci s: Politechnika Lubelska, Poľská republika a České vysoké učení technické v Praze, Česká republika. Oproti predchádzajúcim ročníkom došlo k zmene termínu konania konferencie MTS. Kým predchádzajúce ročníky boli usporiadané v októbri, 5. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie MTS 2017 sa konal v dňoch 18.–19. 05. 2017 (Košice, SR) a dňa 20. 05. 2017 (Tarnobrzeg, PL). Záštitu nad konferenciou MTS 2017 prevzala dekanka Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach doc. RNDr. Zuzany Hajduovej, PhD. Na konferenciu bolo prihlásených 130 príspevkov od autorov z 12 štátov sveta: Česko, Poľsko, Ukrajina, Rakúsko, Nemecko, Lotyšsko, Dánsko, Kazachstan, Rusko, Chorvátsko, Srbsko a Slovensko a aktívne sa konferencie zúčastnilo spolu 83 vedecko-pedagogických pracovníkov vysokých škôl vrátane doktorandov z domova a zahraničia (Česko, Poľsko, Kazachstan, Rusko). Výstupmi konferencie bol slovensko-anglický Zborník abstraktov (Conference Proceeding of Abstracts), recenzovaný zborník vedeckých príspevkov „New Trends in Process Control and Production Management“, ktorý vydalo vydavateľstvo CRC Press/Balkema, Taylor & Francis Group, Holandsko a predložilo ho na indexovanie do databázy Scopus a tretím výstupom bola vedecká monografia „New Trends in Process Control Management“.

Zborník abstraktov MTS 2018

Zborník abstraktov MTS 2017

Konferenčný zborník MTS 2018

Konferenčný zborník MTS 2017

Monografia MTS 2017

MTS 2016

4.ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom „MARKETING MANAŽMENT, OBCHOD, FINANČNÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA 2016“ sa uskutočnil v dňoch 20.–21.10.2016 v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Konferencia sa konala pod záštitou dekanky Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach doc. RNDr. Zuzany Hajduovej, PhD. Programový a organizačný výbor bol zostavený najmä z členov Katedry manažmentu, Katedry obchodného podnikania a Katedry finančného riadenia podniku. Na konferenciu sa prihlásilo spolu 71 účastníkov. Konferencie sa aktívne zúčastnilo spolu 54 vedecko-pedagogických pracovníkov vysokých škôl vrátane doktorandov z domova a zahraničia – Česká republika, Poľská republika, Ruská republika, ktorým boli odovzdané certifikáty o účasti na konferencii. Rokovacími jazykmi konferencie boli: slovenský, český, anglický a poľský jazyk. Z aktívne prezentovaných príspevkov bol vydaný vedecký zborník recenzovaných príspevkov.

MTS 2015

Tretí ročník konferencie „Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania“ organizovanej katedrami manažmentu, obchodného podnikania a finančného riadenia podniku Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach sa už tradične konal predposledný októbrový týždeň, 22. až 23. 10. 2015 pod záštitou dekanky doc. RNDr. Zuzany Hajduovej, PhD. Sekcie marketing a obchod, manažment a sociálne vedy, finančné riadenie podniku mali prispieť k napĺňaniu myšlienky zmysluplnej spolupráce teórie s praxou i vzájomnému inšpirovaniu odborníkov z praxe, vedeckých, pedagogických pracovníkov a študentov. Bol vydaný zborník recenzovaných príspevkov v celkovom počte 27, pričom v každej sekcii bolo vydaných rovnako po deväť príspevkov.

MTS 2014

Koniec októbra aj v roku 2014 patril pokračovaniu už II. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania“ na Podnikovohospodárskej fakulte EU so sídlom v Košiciach pod záštitou dekana Dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc.  Aj v tomto ročníku sa konferencia sústredila na výmenu teoretických i praktických skúseností medzi odborníkmi z vysokoškolskej obce i praxe. Konferencie sa zúčastnilo 71 účastníkov, z toho aktívne vystúpilo 61 vrátane študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia. Bol vydaný zborník recenzovaných príspevkov (45), ktorý bol rozdelený na sekcie Marketing a obchod (6 príspevkov), Manažment a sociálne vedy (10), Finančné riadenie podniku (9) a tiež na sekcie venované mladým vedeckým pracovníkom (9), odborným príspevkom (4) či vyžiadaným prednáškam napríklad z Poľska a Rakúska (7). Rokovacími jazykmi boli slovenský, český, anglický a poľský. ..

MTS 2013

Tradícia konania medzinárodnej vedeckej konferencie na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach sa začala v roku 2013, kedy sa v dňoch 24. – 25. októbra uskutočnil historicky prvý ročník. Konferencia s názvom „Marketing manažment, obchod a sociálne aspekty podnikania“ sa konala pod záštitou dekana Dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc. Jej cieľom bola výmena teoretických poznatkov a praktických skúseností manažérov, marketérov i predajcov.  Konferencie sa aktívne zúčastnilo 72 účastníkov, vrátane doktorandov, v dvoch sekciách – marketing a obchod a sekcia manažment a sociálne aspekty podniku, pričom rokovacími jazykmi boli slovenský, český, anglický a poľský. Z vedeckej konferencie bol vydaný zborník 61 recenzovaných príspevkov a takisto zborník recenzovaných vedeckých (63) a odborných (24) abstraktov, ktorých autori pochádzali nielen zo Slovenska, ale aj Českej republiky, Poľska či Nemecka.