Cieľom 8. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie „MARKETING MANAŽMENT, OBCHOD, FINANČNÉ A SOCIÁLNE ASPEKTY PODNIKANIA“ je vytvoriť priestor pre prezentáciu teoretického a empirického výskumu medziodborovej aj medzinárodnej spolupráce, na predstavenie skúseností a poznatkov zo zahraničia i príkladov praxe v oblasti sociálnych aspektov podnikania a nových výziev ekonomiky a rozvoja podnikania. Pozornosť v rámci jednotlivých sekcií konferencie bude venovaná aj sociálno-politickým aspektom pandémie a v rámci nich aj otázke rodovej rovnosti a špecifikám sociálnej práce počas pandémie. V neposlednom rade je zámerom konferencie podnietiť aj vedeckú diskusiu v oblasti manažmentu, marketingu, obchodu či finančných aspektov podnikania v kontexte digitálnej spoločnosti, sociodemografických charakteristík trhu práce a trvalo udržateľného rozvoja.

Medzinárodná vedecká konferencia so zahraničnou účasťou vytvorí diskusnú platformu pre široký okruh akademických pracovníkov, výskumných pracovníkov univerzít a vysokých škôl, ako aj odborníkov z podnikovej praxe. Vítaní sú aj vysokoškolskí študenti rovnakých a príbuzných študijných programov. Širšia spoločná platforma prispeje k napĺňaniu myšlienky zmysluplnej spolupráce teórie s praxou, skvalitneniu študijných programov vysokých škôl, networkingu a vzájomnému pozitívnemu inšpirovaniu odborníkov z praxe, vedeckých, pedagogických pracovníkov, doktorandov a študentov.