MTS 2023

V dynamickom meniacom sa prostredí sa neustále vytvárajú nové trendy z pohľadu marketingového manažmentu, obchodu a samotného podnikania. Počas posledných dvoch rokov zohrala v ich formovaní hlavnú úlohu pandémia. Mnoho zasiahnutých sektorov sa stále stretáva s problémami a krajiny závislé na dotknutých odvetviach sa snažia o svoj vzostup. Stále aktuálnou tak ostáva výzva prekonať hospodárske a sociálne dôsledky pandémie COVID-19.
Komplexný pohľad na podnikanie implikuje okrem ekonomických aspektov aj spektrum sociálnych aspektov, vplyvov aj dopadov. Je nevyhnutné, aby odzrkadľoval pluralitu procesov, ku ktorým dochádza v podniku vo väzbe na rôzne subjekty, ktoré v procese podnikania vystupujú. Sociálne dimenzie rozvoja, ako aj dopady spoločenskej zodpovednosti sa v rámci podnikov prejavujú v sociálnej, ekonomickej, finančnej ako aj environmentálnej oblasti. Táto komplexnosť spoločenskej zodpovednosti vytvára priestor na skúmanie a diskusiu o aktuálnom stave vytvárania a rozvíjania trvalo udržateľných vzťahov so všetkými zainteresovanými stranami akcionármi, investormi, zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi, inštitúciami, budúcimi generáciami a spoločnosťou. Následne možno sociálny rozvoj chápať ako rozvoj spoločnosti v súlade s cieľmi inklúzie, kohézie a zodpovednosti, možno vnímať ako prostriedok odstraňovania chudoby posilňovaním procesov a inštitúcií, ktoré podporujú tvorbu aktív sociálneho kapitálu. Popri cieľoch zameraných na dosahovanie priaznivých ekonomických výsledkov je potrebné sa súbežne zameriavať na také stratégie a manažérske postupy, ktoré sú žiadané z pohľadu cieľov a hodnôt podniku, a ktoré tiež zahŕňajú aj záujmy všetkých stakeholderov s cieľom zlepšenia kvality života. Celospoločensky tak dochádza k nevyhnutnosti zaujímať sa o zvyšovanie spoločenského blahobytu v kontexte trvalo udržateľného rozvoja.
Na ceste k dosiahnutiu konzistentného a udržateľného rastu musia podniky aj spoločnosť reflektovať na nové výzvy, ktoré sa objavujú v kontexte digitálnej spoločnosti v podobe otázok digitálnej bezpečnosti a hybridných hrozieb, či demografického vývoja a príležitostí, ktoré vytvára strieborná ekonomika a v neposlednom rade aj spoločnosťou rezonuje téma trvalo udržateľný rozvoj.
Medzinárodná vedecká konferencia MTS 2023 vytvára platformu pre výmenu poznatkov, nápadov, zistení, výsledkov výskumu a diskusiu o aktuálnych výzvach a perspektívach spoločenského, hospodárskeho a obchodného rozvoja.

Dôležité termíny

Vyplnenie prihlášky  – do 07.07.2023

Zaslanie príspevku – do 31. 07. 2023

Akceptácia príspevku – do 31. 08. 2023

Úhrada poplatku – do 14. 07. 2023

Deadlines

Online Application Form Deadline – July 7th,  2023

Paper Submission Deadline – July 31st, 2023

Acceptance Notification – August 31st, 2023

Payment Deadline – July 14th, 2023

PARTNERI KONFERENCIE

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, Slovenská republika – http://phf.euba.sk

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská republika https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Poľsko https://www.puz.tarnobrzeg.pl/

Konferencia sa koná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave, prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., a dekana Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach, dr. h. c. prof. RNDr. Michala Tkáča, CSc.