Zborník vedeckých príspevkov s názvom „MARKETING MANAGEMENT, TRADE, FINANCIAL AND SOCIAL ASPECTS OF BUSINESS” prejde recenzným konaním.

Zborník vedeckých príspevkov

Autormi jedného príspevku môžu byť maximálne 4 autori.

Jazyk príspevku: anglický, slovenský, poľský

Požadovaný rozsah príspevku: 5 strán

Je vhodné, aby príspevok obsahoval najmenej 5 citácií príspevkov nachádzajúcich sa v databázach WoS, Scopus atď.

Rokovacie jazyky konferencie: slovenský, český, poľský a anglický

Vedecké príspevky spĺňajúce vedeckú úroveň a formálne parametre stanovenej šablóny je potrebné zaslať najneskôr do 25. 05. 2023 elektronicky na e-mail konferencie info.mtsconference@gmail.com

*Programový a organizačný výbor konferencie si vyhradzuje právo vyradiť tie príspevky, ktoré nebudú na základe recenzného konania zodpovedať všeobecným zásadám publikovania a zameraniu konferencie.

Autorom najkvalitnejších príspevkov bude navrhnuté dopracovanie príspevkov na uverejnenie v časopise Journal socioterapie/ Journal of Sociotherapy. (EBSCO Publishing database, ERIH PLUS database)

šablóna